مرکز سرای کیفیت اندیشان نوآور بابل - سکان

قبل از انجام انتخاب واحد راهنمای اخذ واحد را از انتشارات یا لینک ذیل دریافت نمایید.

دانشجویان مشروطی نمی توانند بیش از 14واحد اخذ نمایند.

دانشجویانی که در دو ترم معدلشان کمتر از 12 گردد ،دانشجوی اخراجی محسوب می گردند

عواقب عدم رعایت پیشنیاز و ترم بندی و قوانین آموزشی به عهده دانشجو می باشد